Zienswijze Buurtstation op NRD CID

De gemeente Den Haag heeft besloten in te zetten op de ontwikkeling van het “Central Innovation District”; het gebied tussen de drie Haagse stations. Voor onze wijk betekent dit onder meer dat in het gebied rondom station Holland Spoor een grote hoeveelheid woningen zal worden toegevoegd in de vorm van hoogbouw. Daarmee samenhangend zal in het gebied achter ons station de openbare ruimte en leefbaarheid flink worden verbeterd.

Zowel de bredere gebiedsvisie CID als het bestemmingsplan Spoorzone Hollands Spoor zijn m.e.r.-plichtig. In grote lijnen betekent dit dat er voor dergelijke besluiten een flinke lading onderzoek vereist is. Als startpunt voor dat onderzoek heeft de gemeente Den Haag inmiddels een zogenoemde “Notitie Reikwijdte en Detailniveau” opgesteld. Een dergelijk stuk gaat in op het ‘waarom’ van het project, de alternatieven ervan en de te onderzoeken milieuaspecten. Daarbij staat dit stuk open voor inspraak.

Ook Buurtstation heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt op dit stuk een zienswijze in te dienen. Wij hebben de gemeente in dit stuk gewezen op de noodzaak van (onderzoek naar) vooruitstrevend mobiliteitsbeleid, het leggen van nadruk op groentoevoeging en klimaatadaptatie en voldoende onderbouwing van aanleiding en noodzaak; ook ten aanzien van benodigde invulling en daarmee samenhangende hoogte van de hoogbouw. Ten slotte is nadrukkelijk verzocht het uit te voeren (milieu)onderzoek voldoende toe te spitsen op de komst van hoogbouw. De aspecten van bezonning, wind- en geluidhinder dienen volgens Buurtstation dan ook als afzonderlijke onderzoeksaspecten te worden aangemerkt.

De volledige zienswijze treft u hieronder aan.