Ter inzage ontwerp-structuurvisie CID 2040 en ontwerp-planMER

Vandaag (29 april) zijn door gemeente Den Haag de ontwerp-Structuurvisie Central Innovation District (CID) 2040 en het ontwerp-PlanMER gepubliceerd voor zienswijzen.

Het Central Innovation District (CID) is het gebied tussen en rondom de stations CS, HS en Laan van NOI. De komende 20 jaar wordt dit gebied ontwikkeld tot een duurzaam, economisch, innovatief, leefbaar en inclusief onderdeel van de stad. Er komen ongeveer 20.500 woningen bij en er wordt gerekend op een toevoeging van ongeveer 640.000 m2 kantoren en 260.000 m2 aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De Structuurvisie CID beschrijft het ruimtelijke beleid, de visie en de ambities van de gemeente voor de ontwikkeling van dit gebied. In het planMER (Milieueffectrapport Central Innovation District) zijn de milieueffecten van de strategische keuzes voor het CID in beeld gebracht en beoordeeld. De gepubliceerde stukken zijn te raadplegen via https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-24370.html

Zienswijzen
Vanaf 30 april is het gedurende 7 weken mogelijk om een zienswijze in te dienen op deze stukken. Als bewonersorganisatie zullen wij de stukken beoordelen en een zienswijze opstellen namens de Stationsbuurt. Voor het opstellen van de zienswijze hebben wij graag inzicht in de visie van de buurt op de gepubliceerde stukken. Daarom vragen wij u om bezwaren, zorgen of verbeterpunten met ons te delen via het formulier. Uw reactie ontvangen wij graag voor 10 juni 2020. De ingekomen informatie zullen wij samenvatten in een zienswijze in het gemeenschappelijk belang van de buurt. In het geval van grote individuele bezwaren of indien u zeker wilt zijn dat uw punt wordt ingebracht bij de gemeente adviseren wij u ook op eigen titel een zienswijze in te dienen.

Zienswijzen kunnen tot en met 18 juni 2020 bij de gemeente worden ingediend. Dit kan onder vermelding van ‘inspraakreactie Ontwerp Structuurvisie CID’ via:

  • e-mail (bij voorkeur) naar zienswijzecid@denhaag.nl
  • post (eventueel) aan het College van burgemeester en wethouders Den Haag, postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Webinar CID 12 mei 2020
Onder normale omstandigheden had de gemeente met betrekking tot de vrijgave van de structuurvisie een algemene bijeenkomst georganiseerd. Aangezien dit momenteel niet tot de mogelijkheden behoort, maar de gemeente geïnteresseerden het krijgen van een toelichting alsnog wil bieden, is ervoor gekozen om een webinar te organiseren. De gemeente probeert de webinar zo in te richten dat er ook gelegenheid is tot het stellen van vragen. Dit zal op 12 mei aanstaande online plaatsvinden. Meer informatie en aanmelden kan via: http://www.denhaag.nl/cid.